Người già neo đơn
 Người bệnh phong
 Nguồn nước sạch
 Cấp học bổng
 Qũy tín dụng
 Tổ may gia công

Hình ảnh về tu viện và hoạt động của dòng mến thánh giá Cái Mơn    


Cổng vào tu viện

Lối vào từ sân trước

Sân trong tu viện

Sân trong tu viện

Phòng ăn

Ao nuôi cá để bán/Nhà ở

Sân trong/Nhà các Sơ ở

Chỗ nghỉ trưa các Sơ

Phòng may

Áo đầm các Sơ nhận may

Áo các Sơ may gia công

Chỗ để dụng cụ làm vườn

Cây cảnh để bán

Trái cây trồng để bán

Chuồng nuôi gà để bán

Chuồng nuôi lợn để bán

Chuồng nuôi dê để bán

Chuồng nuôi dê để bán

Ao nuôi cá để bán

Khách thăm những người già neo đơn

Nhà bếp nơi người già neo đơn ở

Người già neo đơn được Sơ nuôi

Khách thăm những người già neo đơn

Chỗ ở mỗi người già neo đơn