Nhu*~ng ba`i tho* cho Que^ Hu*o*ng

Trong trang na`y chu'ng to^i đa(ng nhu*~ng ba`i tho* cu?a nhu*~ng ngu*o*`i co' di.p go*?i ta^m su*. mi`nh vo*'i que^ hu*o*ng va`o tho*.
Mong nha^.n đu*o*.c ba`i vie^'t cu?a ca'c ba.n hu*~u kha('p no*i đe^? chu'ng ta cu`ng nhau chia xe? nhu*~ng no^~i nie^`m rie^ng tu*.
Lie^n la.c ve^` ba`i vie^'t xin go*?i đe^'n tvn00_de@yahoo.de


Trang nha`   Tie^'ng Vie^.t Unicode   Tie^'ng Vie^.t kho^ng da^'u  

Ba`i nga`y go*?i
Mai em ve^`    01.5.2003  
Thao Thu*'c    01.5.2003  
Mo^~i mua` xua^n the^m mo^.t la^`n do^'i Me.    01.5.2003  
Bao gio*` nhi? to^i ve^` tha(m xu*' qua?ng    01.5.2003  
Be^'n Bo*` Que^ Hu*o*ng    01.5.2003  
Ha^.n So^ng Gianh    10.10.2002  
Tho* go*?i me.    10.10.2002  
To^i Tro*? Ve^`    10.10.2002  


Mai em ve^`

Mai em ve^`, que^ hu*o*ng mi`nh co`n đo'
Ha'i du`m anh mo^.t nha'nh co? be^n đu*o*`ng
DDe^? le^n mo^i nha('m thu*? mo^.t ti`nh thu*o*ng
Co' co`n vi. ma(.n ma` nhu* nga`y cu~

Mai em ve^`, ra tha(m bo*` so^ng lu~
Vo^'c du`m anh mo^.t na('m đa^'t que^ hu*o*ng
Gu*?i qua anh, phie^u ba.t o*? vie^~n phu*o*ng
Cho di.u bo*'t mo^.t ta^'m lo`ng kha('c khoa?i

Mai em ve^`, chie^`u mu*a na`o mu*a ma~i
DDi trong mu*a go^.i ha.t bu.i phong tra^`n
Mu`a ha. ho^`ng ho`a la^?n đa^'t ngu*o*`i tha^n
Mu*a ve^` bie^?n đe^? ha`i ho`a bie^?n so'ng

Mai em ve^`, du` tro*`i mu*a hay na('ng
Mu`i ra. tho*m trong ca^u ha't tre^n đe^
Nhi`n đa`n tra^u theo lu~ mu.c đo^`ng ve^`
DDa^y co' pha?i la` tie^`m na(ng cuo^.c so^'ng ?

Mai em ve^`, du` cho lo`ng la.nh co'ng
Nhu*ng co`n đa^y mo^.t na('m đa^'t que^ hu*o*ng
Gu*?i đe^'n anh, mang theo kha('p ne?o đu*o*`ng
DDe^? su*o*?i a^'m lo`ng anh no*i đa^'t kha'ch

Hoa Đo^.
go*?i 1.5.2003
-------------------------------------------

Thao Thu*'c

Đe^m na(`m thao thu*'c ngu? kho^ng ye^n
Nga^~m la.i cuo^.c đo*`i la('m đa?o đie^n
Tuye^'t phu? ha`ng ca^y run ra^?y la'
Gio' lu`a song cu*?a la.nh lu`ng hie^n
Que^ hu*o*ng die^.u vo*.i mo*` nha^n a?nh
Đa^'t kha'ch bao la go*.i no^~i phie^`n
Tra(n tro*? na(m canh buo^`n vie^~n xu*'
Bie^'t ai ta go*?i chu't ti`nh rie^ng!

go*?i 1.5.2003
-------------------------------------------

Mo^~i mua` xua^n the^m mo^.t la^`n do^'i Me.

Nho*' na(m ngoa'i me. co' la^`n đa~ ho?i
Ve^` chu*a con sao va^~n tha^'y chu*a ve^`
Con la.i pha?i the^m mo^.t la^`n no'i do^'i
Cho*` sang na(m con hu*'a se~ ve^` que^

Ne^'u cha(?ng pha?i vi` thay to*` li.ch mo*'i
Cha('c la` con kho^ng bie^'t co' Xua^n sang
Đo*`i nu*o*'c My~ tha'ng nga`y tro^i qua cho'ng
Chu*a ki.p xoay đa~ he^'t mo^.t na(m tro`n

Bo^~ng su*.c nho*' đe^'n lo*`i ai đa~ nha('c
La.i lo ti`m ca^u no'i do^'i cho xong
Mu*o*`i mo^.t mu`a xua^n mie^.t ma`i đa^'t kha'ch
Con do^'i đi do^'i la.i bie^'t bao la^`n

Ca(n nha` cu~ cha('c na(m nay mu.c na't
Tie^`n go*?i ve^` kho^ng đu? me. nuo^i tha^n
Con ga'i lo*'n theo cho^`ng đi no*i kha'c
Con trai đa^`u bie^`n bie^.t cho^'n xa xa(m

Ca^y mai nho? ba đa~ tro^`ng na(m tru*o*'c
Ma^'y xua^n ro^`i co' no*? nu. na`o kho^ng
Hay đa~ che^'t theo ba tu*` da.o a^'y
Đe^? mu`a Xua^n hoa tra('ng no*? trong lo`ng

Na(m mo*'i đe^'n me. gia` the^m mo^.t tuo^?i
To'c ba.c ho*n nhie^`u, ma' ho'p ra(ng long
Sao gia^'c ngu? cha^.p cho*`n con tha^'y me.
Ngu*o*`i đa`n ba` đe.p nha^'t o*? tra^`n gian

Na(m mo*'i đe^'n con cu~ng gia` the^m tuo^?i
Xa me. hie^`n mo^.t tuo^?i na(.ng ba(`ng hai
Tuo^?i nu*o*'c Vie^.t cha^'t cho^`ng le^n qua' khu*'
Tuo^?i xu*' ngu*o*`i qua^`n qua^.t vo*'i tu*o*ng lai

Con cha(?ng bie^'t no'i the^' na`o me. hie^?u
Cha(?ng co`n ai hie^?u he^'t chuye^.n đo*`i con
Non nu*o*'c đo' va^~n co`n đa^`y da^u bie^?n
Nu'i so^ng đa^y sao giu*~ đu*o*.c vuo^ng tro`n.

Tra^`n Trung Đa.o
go*?i 1.5.2003
-------------------------------------------

Bao gio*` nhi? to^i ve^` tha(m xu*' qua?ng

Bao gio*` nhi? to^i ve^` tha(m xu*' Qua?ng
Mu*o*`i na(m da`i mo^. me. cha(?ng ai tro^ng
Co? co' cao ho*n no^~i nho*' trong lo`ng
Đa^'t co' la.nh ho*n mu`a đo^ng Ba('c My~

Ha?i Va^n đu*'ng nga^.m ngu`i bao the^' ky?
Cha?y ve^` đa^u lai la'ng nu*o*'c Thu Bo^`n
Thuo*? ho.c tro` to^i hay đu*'ng ven so^ng
Nghe nu*o*'c vo^~ du*o*'i cha^n ca^`u Vi~nh Đie^.n

Co`n cha(ng nhi? nhu*~ng con đu*o*`ng ky? nie^.m
Nhu*~ng ba.n be` da(m đu*'a la.c no*i đa^u
To'c chu*a xanh ma` đa~ vo^.i hoen ma`u
Tho*`i ly loa.n ti`m nhau trong ky' u*'c

Cho to^i ghe' tha(m tru*o*`ng Tra^`n Qui' Ca'p
Nhu*~ng ma`u re^u ga.ch ngo'i cu~ co`n cha(ng
Ba`i tho* xu*a co`n đo.ng da^'u be^n the^`m
To^i va^~n vie^'t nhu*ng tho* buo^`n ho*n tru*o*'c

Đu*o*`ng Pho^' Ho^.i chu*a mu*a đa` nga^.p nu*o*'c
Nhu*~ng ca(n nha` lu.p xu.p no^'i vai nhau
Đi`nh Ca^?m Pho^, Khu Kho^?ng Mie^'u, Chu`a Ca^`u
Te^n nghe la. nhu*ng vo^ cu`ng tha thie^'t

Cho to^i ghe' be^'n xe đo` Nam Phu*o*'c
La^`n cuo^'i cu`ng em đe^'n tie^~n to^i đi
Gio*` chia tay sao cha(?ng no'i na(ng gi`
Nghi`n na(m đe^? ma^y buo^`n vu*o*ng trong ma('t

Bao gio*` nhi? to^i ve^` tha(m Nu'i Que^'
Đu*'ng be^n ca^`u Cho*. Đu.n nu*o*'c tro^i xuo^i
Mu`a sim le^n ti'm ru*.c ca? lu*ng đo^`i
Hu*o*ng nga^y nga^'t to^i mo^.ng la`m thi si~

Ai đu*'ng đo' be^n kia bo*` Giao Thu?y
Kha(n lu.a va`ng co`n chi't o*? ngang vai
Nghie^.p ta^`m to* khuya so*'m va^~n đeo hoa`i
Nghe^` canh cu*?i cha('c co`n nhie^`u cu*.c kho^?

Tra'i tim to^i co' mo^.t do`ng ma'u đo?
Se~ mo^.t nga`y cha?y đe^'n ta^.n Ca^u La^u
Nu*o*'c so^ng Thu du` lu.t lo^.i đu.c nga^`u
Nghe va^~n ngo.t nhu* bo`n bon Đa.i Lo^.c

Bao gio*` nhi? to^i tro*? ve^` Đa` Na(~ng
Nghe nga`n kho*i tho^?i la.nh xuo^'ng so^ng Ha`n
Be^'n Ba.ch Đa(`ng co`n nhu*~ng chuye^'n đo` sang
Nga`y hai buo^?i no^'i ca^`u qua An Ha?i

Em Tru*o*`ng Nu*~ co' bao gio*` tro*? la.i
Tha? to* ti`nh tre^u cho.c đa'm con trai
Đu*o*`ng Hu`ng Vu*o*ng thuo*? a^'y ra^'t la` da`i
Sao qua' nga('n trong nhu*~ng chie^`u chung bu*o*'c

Ma^y co' tra('ng tre^n đi?nh chu`a Non Nu*o*'c
Mu*a co' buo^`n gia(ng ki'n nu'i Tie^n Sa
Ve^` chu*a em su*o*ng phu? xuo^'ng So*n Cha`
Co`n cha(ng nhi? da^'u cha^n ti`nh tre^n ca't

To^i mo^.t da.o hay o^m đa`n đu*'ng ha't
Ba`i ca buo^`n tie^'ng quo^'c vo.ng đe^m khuya
Qua?ng Nam o*i khu'c ruo^.t đa~ chia li`a
Chie^`u vie^~n xu*' nga^.m ngu`i cho non nu*o*'c

To^i đa~ ba?o tho* to^i buo^`n ho*n tru*o*'c
Đo*`i lu*u vong chu*a he.n buo^?i quay ve^`
Ca^u ho?i na^`y chi? ho?i đe^? to^i nghe
Bao gio*` nhi? to^i ve^` tha(m xu*' Qua?ng.

Tra^`n Trung Đa.o
go*?i 1.5.2003
-------------------------------------------

Be^'n Bo*` Que^ Hu*o*ng

Chie^`u gio' cuo^'n la? lo*i phie^u la~ng
Na('ng nha.t ma^`u tu*`ng ma?ng ru.ng ro*i
Nga^.m ngu`i kie^'p so^'ng cho*i vo*i
Ma^y ve^` va.n ne?o ... ma^y to^i phu*o*ng na`o ?

Ta ngo^`i đa^y thu ta`n đo^ng đe^'n
Nga`y la.i nga`y gia' buo^'t la.ng ca(m
Nho*' ve^` que^ me. xa xa(m
Me. o*i ! con va('ng đa~ bao na(m ro^`i !

Lo`ng thao thu*'c bao đe^m tra(n tro*?
Nga`y tie^'p nga`y vu~ tru. sang đo^ng
Tuye^'t ve^` tra('ng ne?o tre^n kho^ng
Tuye^'t đang lu*o*'i mo?ng giao mua` vu*`a sang

Tha^n vie^~n xu*' đo' đa^y tro^i no^?i
Kie^'p la.c loa`i theo bu*o*'c đo*n co^i
Na(.ng lo`ng ca'ch bie^.t đo^i no*i
Ma('t đong u*o*'t nu*o*'c phu*o*ng tro*`i nho*' nhung

Bu*o*'c nga^.p ngu*`ng quanh theo pho^' la.
Pho^' đo^ng ngu*o*`i ... sao tha^'y bo* vo* !
Ai ngu*o*`i chung bu*o*'c đu*o*`ng tho* ?
Cu`ng ta a^'p u? be^'n bo*` que^ hu*o*ng

Ho^` Đa('c Thu Anh
go*?i 1.5.2003
-------------------------------------------

Ha^.n So^ng Gianh

Đa^y so^ng Gianh đa^y bie^n cu*o*ng tho^'ng kho^?
Đa^y sa tru*o*`ng đa^y na^'m mo^. da^n nam
Đa^y gio`ng so^ng, gio`ng ma'u Vie^.t co`n loang
Đa^y co^? đo^. xu*o*ng ta`n xu*a cha^'t đo^'ng
 
Va` co`n đa^'y ha^.n pha^n chia no`i gio^'ng
Va` co`n đa^y co*n a'c mo^.ng tu*o*ng ta`n
Va` co`n đa^y ho^`n da^n vie^.t tha'c oan
Bao the^' ky? chu*a tan nie^`m ua^'t ha^.n
 
O^i Vie^.t Nam cu`ng Vie^.t Nam ga^y ha^'n
Muo^n đo*`i sau đe^? ha^.n cho gio`ng so^ng
Mo^.ng ba' vu*o*ng Tri.nh Nguye^~n co' co`n kho^ng
Nhu.c no^.i chie^'n non so^ng co`n in ve^'t
 
Đa^y so^ng Gianh no*i no^`i da xa'o thi.t
No*i so^ng Ho^`ng ta`n pha' gio^'ng La.c Ho^`ng
No*i ma'u ho^`ng nhuo^.m đo? so'ng gio`ng so^ng
Ma'u nho* ba^?n muo^n đo*`i kho^ng ru*?a sa.ch
 
-------------------------------------------
 
Tho* go*?i me.

Tu*` ho^m a^'y ca'nh chim tro*`i bie^`n bie^.t
Bao na(m ro^`i mo*` nha.t ne?o đu*o*`ng ve^`
Con nho*' la('m, ma('t me. nhi`n tha thie^'t
Đa^'y ha`ng trang vo?n ve.n lu'c con đi
 
Chi? co' the^' ma` Me. o*i, na(.ng qua'
Va` mo^~i nga`y the^m tri~u xuo^'ng đo^i vai
Đu*o*`ng con đi ga^.p ge^`nh đau so?i đa'
O^i nhu.c nha(`n, đa^u a'nh lu*?a tu*o*ng lai
 
No*i đa^'t kha'ch mo^.t mi`nh con thui thu?i
Đa~ bao na(m con so^'ng kie^'p da^n ho*`i
Nga`y ra đi con chu*a tro`n tuo^?i mo^.ng
Ne^n tha^'m nhie^`u Me. a., nghi~a mo^` co^i
 
Cho^'n que^ nha` Me. chie^`u chie^`u tu*a. cu*?a
Mong tin con tu*` cuo^'i ne?o tro*`i ma^y
Nghe trong gio' tie^'ng Me. hie^`n nha('c nho*?:
Mo^.t nga`y na`o con me. se~ ve^` đa^y
 
O^i nga`y a^'y, bie^'t bao gio*` Me. nhi?
Con tro*? ve^` be^n ca.nh Me. tha^n ye^u
Đo^i ma('t me. se~ kho^ tu*`ng nga^'n le^.
Va` cu*o*`i vui trong nhu*~ng bu*~a co*m chie^`u
 
Me. con ta xa ca'ch nhau va.n da(.m
Chie^`u nay buo^`n con nho*' Me. nhie^`u ho*n
Xin me. hie^?u nhu*~ng gi` con qu'y nha^'t
La` Me. ye^u la` nu*o*'c Vie^.t Nam buo^`n
 
-------------------------------------------
 
To^i Tro*? Ve^`

To^i tro*? ve^` đa^y nhu* a'ng ma^y
Buo^`n tro^i phu*o*ng no. nho*' phu*o*ng na`y
Nay ve^` o^m a^'p phu*o*ng tro*`i cu~
Bo~ lu'c la.c loa`i mo?i ca'nh bay
 
To^i tro*? ve^` theo ngo.n gio' he`
Ghe' đa^`m sen no*? tie^'ng ha`ng me
Nga('m con co` tra('ng be^n đo^`ng lu'a
Gio.t na('ng va`ng ro*i tre^n nha'nh tre
 
To^i tro*? ve^` gom ky? nie^.m xu*a
Do`ng so^ng e^m a? con đo` tro^i
Ca^`u tre la('t le?o thu*o*`ng qua la.i
Va` lo^'i co? ho^n bu*o*'c ho.c tro`
 
To^i tro*? ve^` đa^y nhu* ca'nh buo^`m
Đu*a thuye^`n tung gio' vu*o*.t tru`ng du*o*ng
Bo^'n phu*o*ng du` tho?a đo*`i phie^u la~ng
Va^~n muo^'n quay ve^` be^'n co^' hu*o*ng
 
To^i tro*? ve^` đa^y nhu* ca'nh chim
Tra?i bao su*o*ng la.nh cu?a muo^n mie^`n
Quay ve^` to^? cu~ ti`m ho*i a^'m
Nhu* ma'u cha?y vo`ng tro*? la.i tim
 
To^i tro*? ve^` đa^y nhu* ca' ho^`i
Nho*' đa^`u nguo^`n lo^.i ngu*o*.c do`ng so^ng
Du` bao nu*o*'c lu~ bao ge^`nh tha'c
Cu~ng muo^'n ti`m ve^` cho^'n cu~ tho^i
 
To^i tro*? ve^` đa^y vo*'i u*o*'c mo*
Giu'p ngu*o*`i ba^'t ha.nh so^'ng bo* vo*
Mong la`m kim va' đo*`i thu*o*ng kho^?
Đe` na(.ng que^ to^i tu*. thu?a gio*`